Fundacja pod nazwą „Fundacja Cactusarium” została ustanowiona przez fundatorów Mieczysława Kazimierza Burghardta i Bartosza Kamila Kitowskiego w dniu 06.05.2022 r. aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Roberto Leszkowskiego w kancelarii notarialnej w Kartuzach, ul. Gdańska 19A, Repetytorium A Nr 4195/2022.

Celem działania Fundacji jest:

 1. Działalność w zakresie ekologii, ochrony roślin i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 2. Działalność naukowa, doradcza, edukacyjna i wydawnicza.
 3. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnej oraz ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 4. Działalność na rzecz seniorów.
 5. Promocja turystyki i krajoznawstwa.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Ochronę ex situ roślin, w szczególności z rodziny Cactaceae i innych sukulentów, poprzez zapewnienie optymalnych warunków uprawy – przestrzennych, termicznych, świetlnych, wilgotnościowych, chemicznych i zdrowotnych.
 2. Prowadzenie działań naukowych i badawczych w zakresie uprawy, zdrowia, morfologii i systematyki roślin.
 3. Pozyskanie nasion i roślin, w tym ze środowiska naturalnego.
 4. Prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym, w szczególności poprzez organizowanie i finansowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz osób niepełnosprawnych, takich jak wykłady, publikacje, prelekcje multimedialne, lekcje, warsztaty, pogadanki, kursy, szkolenia, konferencje.
 5. Wydawanie publikacji naukowych, popularno-naukowych i edukacyjnych.
 6. Prowadzenie poradnictwa dla hodowców roślin.
 7. Prowadzenie działań promocyjnych i reklamowych celów fundacji, w tym popularyzowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu.
 8. Organizowanie, finansowanie i udział w wydarzeniach o charakterze naukowym, w tym konferencjach, zjazdach, sympozjach, wyprawach badawczych.
 9. Organizowanie spotkań integracyjnych dla szkół, dzieci i młodzieży, seniorów, w tym osób niepełnosprawnych oraz ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 10. Organizowanie obozów, turnusów i półkolonii, zielonych wakacji i zielonych szkół, spotkań rodzinnych o tematyce ekologii.
 11. Organizowanie spotkań, warsztatów w celu wymiany doświadczeń i promocji.
 12. Organizowanie turystyki w regionie oraz promocję lokalnych zasobów historycznych i ekologicznych.
 13. Inicjowanie i podejmowanie działalności na rzecz integracji społeczności lokalnej.
 14. Rzecznictwo interesów w zakresie ekologii i ochrony środowiska.
 15. Wspieranie i popularyzację rolnictwa ekologicznego.
 16. Udzielanie osobowości prawnej grupom inicjatywnym i liderom lokalnym do realizacji celów zbieżnych z celami Fundacji.
 17. Budowę nowych i adaptację już istniejących obiektów dla potrzeb kształcenia dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz osób dorosłych i seniorów;
 18. Wznoszenie i remontowanie budowli i pomieszczeń z przeznaczeniem na realizację celów Fundacji.
 19. Fundowanie stypendiów, nagród, dotacji osobom fizycznym i prawnym przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
 20. Pomoc finansową i rzeczową udzielaną osobom, organizacjom lub instytucjom w ramach prowadzonych działań i programów.
 21. Realizację projektów i programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji prywatnych jako pozyskiwanie środków finansowych na realizacje celów Fundacji.
 22. Pobudzanie ofiarności publicznej oraz gromadzenie środków materialnych pochodzących od osób i instytucji z kraju i zagranicy.
 23. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi, mediami i innymi podmiotami polskimi i zagranicznymi, w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 24. Podejmowanie działań na rzecz współpracy, rozwoju kontaktów i integracji europejskiej pomiędzy społecznościami.

Statut fundacji