Statut Fundacji Cactusarium

Fundacja pod nazwą „Fundacja Cactusarium”, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Mieczysława Kazimierza Burghardta i Bartosza Kamila Kitowskiego, zwanych dalej fundatorami, w dniu 06.05.2022 r. aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Roberto Leszkowskiego w kancelarii notarialnej w Kartuzach, ul.Gdańska 19A, Repetytorium A Nr 4195/2022.

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze działań publicznych określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności.
 4. Fundacja ma osobowość prawną.
 5. Fundacja została powołana na czas nieokreślony.
 6. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
 7. Nadzór nad działalnością fundacji sprawuje minister właściwy ds. ochrony środowiska, zwany dalej ministrem właściwym.

§ 2

 1. Siedzibą fundacji jest wieś Ostrzyce, w gminie Somonino, w powiecie kartuskim, w województwie pomorskim.
 2. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może być członkiem związków, stowarzyszeń oraz innych organizacji krajowych i zagranicznych, których cel działania jest zbieżny z celami Fundacji.

§ 3

 1. Fundacja może używać nazwy skróconej „Cactusarium”.
 2. Fundacja może używać oznak i pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.
 3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).
 4. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w językach obcych.
 5. Fundacja może przyznawać odznaki, medale honorowe, certyfikaty oraz tytuły związane z Fundacją i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami zasłużonym dla realizacji celów Fundacji lub dla samej Fundacji osobom fizycznym i prawnym, a także podmiotom nieposiadającym osobowości prawnej.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 4

Celami Fundacji są:

 1. Działalność w zakresie ekologii, ochrony roślin i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 2. Działalność naukowa, doradcza, edukacyjna i wydawnicza.
 3. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnej oraz ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 4. Działalność na rzecz seniorów.
 5. Promocja turystyki i krajoznawstwa.
 6. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami.
 7. Działalność na rzecz promocji Rzeczpospolitej Polskiej za granicą
 8. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest ekologia i ochrona środowiska.

§ 5

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Ochronę ex situ roślin, w szczególności z rodziny Cactaceae i innych sukulentów, poprzez zapewnienie optymalnych warunków uprawy – przestrzennych, termicznych, świetlnych, wilgotnościowych, chemicznych i zdrowotnych.
 2. Prowadzenie działań naukowych i badawczych w zakresie uprawy, zdrowia, morfologii i systematyki roślin.
 3. Pozyskanie nasion i roślin, w tym ze środowiska naturalnego.
 4. Prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym, w szczególności poprzez organizowanie i finansowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz osób niepełnosprawnych, takich jak wykłady, publikacje, prelekcje multimedialne, lekcje, warsztaty, pogadanki, kursy, szkolenia, konferencje.
 5. Wydawanie publikacji naukowych, popularno-naukowych i edukacyjnych.
 6. Prowadzenie poradnictwa dla hodowców roślin.
 7. Prowadzenie działań promocyjnych i reklamowych celów fundacji, w tym popularyzowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu.
 8. Organizowanie, finansowanie i udział w wydarzeniach o charakterze naukowym, w tym konferencjach, zjazdach, sympozjach, wyprawach badawczych.
 9. Organizowanie spotkań integracyjnych dla szkół, dzieci i młodzieży, seniorów, w tym osób niepełnosprawnych oraz ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 10. Organizowanie obozów, turnusów i półkolonii, zielonych wakacji i zielonych szkół, spotkań rodzinnych o tematyce ekologii.
 11. Organizowanie spotkań, warsztatów w celu wymiany doświadczeń i promocji.
 12. Organizowanie turystyki w regionie oraz promocję lokalnych zasobów historycznych i ekologicznych.
 13. Inicjowanie i podejmowanie działalności na rzecz integracji społeczności lokalnej.
 14. Rzecznictwo interesów w zakresie ekologii i ochrony środowiska.
 15. Wspieranie i popularyzację rolnictwa ekologicznego.
 16. Udzielanie osobowości prawnej grupom inicjatywnym i liderom lokalnym do realizacji celów zbieżnych z celami Fundacji.
 17. Budowę nowych i adaptację już istniejących obiektów dla potrzeb kształcenia dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz osób dorosłych i seniorów;
 18. Wznoszenie i remontowanie budowli i pomieszczeń z przeznaczeniem na realizację celów Fundacji.
 19. Fundowanie stypendiów, nagród, dotacji osobom fizycznym i prawnym przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
 20. Pomoc finansową i rzeczową udzielaną osobom, organizacjom lub instytucjom w ramach prowadzonych działań i programów.
 21. Realizację projektów i programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji prywatnych jako pozyskiwanie środków finansowych na realizacje celów Fundacji.
 22. Pobudzanie ofiarności publicznej oraz gromadzenie środków materialnych pochodzących od osób i instytucji z kraju i zagranicy.
 23. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi, mediami i innymi podmiotami polskimi i zagranicznymi, w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 24. Podejmowanie działań na rzecz współpracy, rozwoju kontaktów i integracji europejskiej pomiędzy społecznościami.

§ 6

 1. Fundacja realizuje swoją działalność statutową w formie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji jej celów statutowych.
 3. Przedmiot działalności odpłatnej pożytku publicznego nie może być tożsamy z przedmiotem działalności gospodarczej i wymaga określenia w uchwale Zarządu Fundacji.

§ 7

 1. Dla osiągnięcia swoich celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji realizujących tożsame cele.
 2. Realizując swoje cele Fundacja może współpracować z osobami fizycznymi i prawnymi oraz grupami nieformalnymi, w szczególności z administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, instytucjami działającymi m.in. w obszarze ekologii, ochrony środowiska i edukacji.
 3. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami, firmami oraz osobami fizycznymi dla osiągania wspólnych celów. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia, jak również pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy.

Majątek, dochody i gospodarka finansowa Fundacji

§ 8

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych wniesiony w równych częściach przez fundatorów oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Przychody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
  • darowizn pieniężnych i rzeczowych, spadków, zapisów i innych przysporzeń majątkowych dokonywanych przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne lub inne jednostki organizacyjne,
  • dotacji i subwencji oraz grantów,
  • ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych,
  • dochodów z majątku Fundacji, w tym odsetek bankowych i zysków z lokat
  • innych wpłat, w tym nawiązek sądowych
  • działalności odpłatnej pożytku publicznego
  • działalności gospodarczej, jeśli będzie prowadzona
 3. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile spadkobiercy lub donatorzy nie postanowili inaczej.
 4. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 5. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
 6. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego
 7. Fundacja może inwestować majątek Fundacji.
 8. Dochody Fundacji, o których mowa w ust. 2, w tym zysk z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych oraz pokryciu kosztów niezbędnych do prowadzenia działalności Fundacji.
 9. Szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości ustala Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 9

Fundacja zobowiązuje się do przestrzegania zakazu:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywania majątku na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
 4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Organy i organizacja Fundacji

§ 10

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.

§ 11

 1. Zarząd Fundacji składa się z od jednej do pięciu osób.
 2. Pierwszy skład Zarządu, w tym pierwszego Prezesa Zarządu, powołują Fundatorzy.
 3. Członkowie Zarządu powoływani są przez Zarząd Fundacji na podstawie uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
 4. Członkowie Zarządu wybierają spośród swojego grona Prezesa Zarządu na podstawie uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
 5. Fundator może zostać członkiem Zarządu.
 6. Zarząd Fundacji powoływany jest na czas nieokreślony.
 7. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.
 8. Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji lub z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lub innego stosunku prawnego.
 9. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji, choroby lub śmierci, bądź odwołania członka Zarządu.
 10. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w wyniku uchwały pozostałych członków Zarządu podjętej zwykłą większością głosów.
 11. Członek Zarządu może zostać odwołany z powodu rażącego naruszenia zapisów statutu, działalności na szkodę Fundacji, niewywiązywania się ze swoich obowiązków względem Fundacji lub skazania prawomocnym wyrokiem sądu.

§ 12

 1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy związane z działalnością Fundacji, a w szczególności:
  • zarządzanie majątkiem Fundacji.
  • przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  • organizowanie bieżącej działalności Fundacji.
  • uchwalanie regulaminów
  • opracowywanie rocznych planów działań Fundacji oraz planów finansowych
  • sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji.
  • reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  • powołanie i prowadzenie biura Fundacji oraz zatrudnianie pracowników,
  • podejmowanie decyzji w sprawach określonych w pozostałych częściach Statutu
 2. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje jego Prezes lub wyznaczony przez niego członek Zarządu z własnej inicjatywy lub w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku przez członka Zarządu.
 4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu w terminie co najmniej 14 dni ogólnie przyjętą drogą komunikacji np. za pośrednictwem poczty elektronicznej za potwierdzeniem odczytu.
 5. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy jego Prezes, a w razie jego nieobecności wskazany przez niego członek Zarządu.
 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz w roku.
 7. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 13

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.

Zmiana Statutu

§ 14

Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji zwykłą większością głosów. Zmiany statutu mogą dotyczyć celu, dla którego fundacja została powołana.

Połączenie, likwidacja Fundacji

§ 15

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych przez zainteresowane strony. Połączenia może nastąpić zarówno poprzez przejęcie, jak i poprzez powołanie nowej fundacji. W przypadku połączenia poprzez przejęcie Fundacja może być zarówno stroną przejmującą, jak i przejmowaną.
 2. Organem uprawnionym do określenia warunków połączenia oraz dokonania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem połączenia jest Zarząd, który podejmuje decyzję w tej sprawie zwykłą większością głosów.
 3. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku zmianie mogłyby ulec cele Fundacji.

§ 16

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone z celami Fundacji określonymi w niniejszym Statucie.

Fundatorzy:

Mieczysław Kazimierz Burghardt

Bartosz Kamil Kitowski

Ostrzyce, 06.05.2022 r.